Dagsorden generalforsamling 27. februar 2019

  1. Valg af dirigent

2.  Valg af to stemmetællere.

3.  Formandens beretning.

4.  Kassernes forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5.  Fastsættelse af kontingent for kommende år. 

6.  Indkomne forslag.  (Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes skriftlig og være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen). Forslag bedes sendt til: Jens-Jørn Jensen, sekretær på mail:  attentionjensen@gmail.com og bedes mærket ”forslag til generalforsamling”. 

6. a: Hjemmeside. / Allan Ponti.

6. b: Ressource personer til at hjælpe bestyrelsen. /Allan Ponti. 

7.  Valg til tillidsposter / bestyrelsen. Næstformand Allan Ponti, kasser Jan Enghoff og bestyrelsesmedlem Christian Harre er på valg. Alle 3 modtager gerne genvalg.

8.  Eventuelt.

8. a: Orientering om informations tur til Grønland. Formål: At informerer kollegaer og andre på Grønland om PTSD, samt de muligheder der er for at få hjælp når man er blevet syg /Jens-Jørn Jensen. 

8. b: Kollega støttegruppe: Arbejdsgruppe ønskes. Formål: At sikre personlig kontakt til de kollegaer som har det svært, ved at besøge dem. Her under også hvordan vi kan financier det – kørsel mv. / Jens-Jørn Jensen.

8. c: Sommerlejr: Arbejdsgruppe ønskes. Formål: At skabe et større socialt netværk for dem der behøver det. Sommerlejr for alle, også pårørende og børn. Beløbsramme: PT. uvis – midler hertil skal søges. / Jens-Jørn Jensen. 

Vedtægter

Her kan du læse Politiveteranernes vedtægter.